Geografi och Hydrologi allmänt.


dsc_5168

Helgasjöns yta omfattar 57 km2 varav 6 km2 är utgör öar. De största öar är Helgö (4.4 km2) och Hissö (0.9 km2), men totalt finns det ca 200 andra mindre öar och skär. Medeldjupet är 7.6 m med ett största känt djup på 24.3 m. Helgasjön har farbar förbindelse med 4 angränsande sjöar (Toftasjön, Skavenäsasjön, Tolgasjön samt Asasjön). De tre senare nås via Sveriges sydligaste sluss vid Åby. Ytan för det farbara hela sjösystemet är 68 km2. Mer om slussen

Mörrumsåns avrinningsområde omfattar 3 350 km2, vara 1 225 km2 ligger uppströms Helgasjön. Avrinningsområdet är sålunda ganska stort och medelvattenflödet ut ur sjön är 11 m3/s. Under den senaste 20-årsperioden har lägsta flödet uppmätts till 3 m3/s medan det högsta var 40 m3/s. Mer om hydrologi

Helgasjöns medelvattenyta ligger 162.6 meter över havet och vattenståndet har de senast 60 åren varierat mellan 162.2 och 163.3. Normala år håller sig variationen på cirka +- 20 cm.

Helgasjöns geografi.
 

Helgasjön ser ut som ett H med fyra stora och några mindre fjärdar sammanbundna på mitten.

Helgasjön genomkorsas på många ställen av rullstensåsar och ändmoräner som bildar grundområden. I allmänhet är dessa åsar och även öarna grundare på sydsidan än på nordsidan. På väst och östsidan är det ofta djup hela vägen in.

Förutom detta finns runda uppgrundningar som många gånger rymmer stora stenar högst upp. Så även om det i området är runt 2 meter ligger det ofta stenar på kanske bara ½-meters djup på toppen. De allra flesta av dessa är väl kända och utmärkta på sjökortet. Många gånger dessutom med utprickning. 

Örfjorden


I nordost ligger Örfjorden som är djup och relativt fri från grund. längs västra sidan går en undervattensås nästan hela vägen längs fjorden. På vissa ställen är åsen mycket grund med däremellan klart farbar. Största djup är 20 meter och medel djupet är över 10 - 15 meter i stora delar av fjorden. Vid östra delen ligger Galtö och bakom denna en attraktiv vik med många fina platser att lägga till vid. I södra delen av fjorden som kallas Segeltuna finns Växjö kappseglingsklubb. Södra delen av fjorden är mycket lämplig för kappsegling då vindförhållandena är goda. I denna del finns dock fler grund än i norra delen så ett noggrant studie av sjökortet behövs innan tur. Utdrag ur sjökortet Länk >

Åbyfjorden


Åbyfjorden ligger i nordöstra delen av Helgasjön och är ganska fri från grund om man håller sig en bit ut från stränderna. I fjorden finns dock några farliga grund som ofta stiger upp från klart djupare vatten. Nordväst om skäret Duskan finns en långsträckt ås som går ända in mot land på västra sidan. Denna ås är bara drygt 1 meter djup. Högst uppe i norr ligger inloppet av mörumsån och här finns också Åby sluss och Åby kraftverk. Utdrag ur sjökortet Länk >

Bergöfjärden


Bergöfjärden ligger öster om HSS klubbö Bergö. Här finns sjön djupaste uppmätta område som är över 20 meter på vissa delar och djupare än 15 meter i stora delar av fjärden. Här finns inga grund utom alldeles nära land på några få ställen. Från Bergöfjärden kan man åka upp till Ekna och Hagetorpaviken där många har sina båtar. Men grundgående båt kan man även passera Sniglahålet in till Stockeviken.Utdrag ur sjökortet  Länk >

Mellanfjärden


Mellanfjärden utgör den sammanbindande delen i H:et. Den förbinder Örfjorden med Jägareås och därifrån Bergöfjärden och Hissöfjärden. Mellanfjärden är relativt fri från grund. Passagen vid Jägareås är grävd i sydligaste delen så att djupet är garanterat till 2.? Meter. Detta gäller mellan den gröna pricken och udden söder om åsen.Utdrag ur sjökortet  Länk >

Hissöfjärden


Hissöfjärden ligger söder om Hästhallarna fyr på östra sidan av Hissö. Förutom Hästhallarna och några grund längst stränderna är den helt fri från hinder och ofta mer än 10 meter djup. Utdrag ur sjökortet Länk >

Evedalsviken


Evedalsviken är Hissöfjärdens förlängning söder om Appelö. I fjärden finns flera grunda områden men även stora fria ytor. Evedalsviken är den vik i sjön som förutom Öjabyviken rymmer flest bostäder vid vattnet och båttrafiken är intesiv. Utdrag ur sjökortet Länk >

Sandsbroviken


Evedalsviken övergår söder om Wrangels udde i Sandsbroviken. Även denna del är i princip fri från grund utom vid vissa stränder.Utdrag ur sjökortet  Länk >

Toftasjön


Toftasjön sammanbinds med Helgasjön i södra delen av Sandsbroviken. Kanalen är grävs i början av 1900 talet för att tillåta kommersiell trafik. Nyare broar över kanalen har dock begränsat segelfri höjd till knappt 2 meter (vid medelvatten) så nu är det bara mindre motorbåtar som kan ta sig mellan sjöarna. Toftasjön är delvis ganska grund och det finns gått om stenar. Dessutom är sjömätningen inte helt detaljerad, så här bör man ha lokalkännedom innan färd.Utdrag ur sjökortet  Länk >


Kronobergsfjärden


Kronobergsfjärden ligger väster om Hissö och går ned till Kronobergs slottsruin och väster ut till Kalvsundet. Fjärden är ca 5 meter djup men innehåller flera luriga grund. Från fjärden finns en ränna (Kronobergsrännan) som knyter ihop Evedalsviken med Kronobergsfjärden. Rännan är bara cirka 1.5 meter djup och bron till Hissö i södra delen har en segelfri höjd på 2.9 meter. I västra delen finns Kalvsundet som är en muddrad smal ränna med djupet 1.6 meter som ansluter till Öjabyviken. Utdrag ur sjökortet Länk >

Öjabyviken


Sjöns södra del kallas Öjabyviken och här finns längst i söder även sjöns utlopp. Fjorden är delsvis grund och ganska full med stenar och grund. Det allra mesta är dock väl dokumenterat i sjökortet eftersom detta var en del av den kommersiella trafikens farled.Utdrag ur sjökortet   Länk >

Räppe Kanal


Vid Öjabyvikens utlopp finns den drygt 2 km långa Räppe kanal som byggdes i slutet av 1800-talet för att möjliggöra båtfrakt mellan järnvägen vid Räppe station och resten sjön. Numera är den gamla hamnbassängen hemvist för Räppe båtklubb. Tillgången till kanalen begränsas av motorvägen i norra ändan som har en segelfri höjd på 2.2 m. Djupet är 1.4 meter. Utdrag ur sjökortet Länk >